CPR

  За да се подобри свободното движение на строителни продукти от 9 март 2011 г. Директива 89/106/ЕИО беше заменена с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Construction Products Regulation). С него са определени условията за пускането или предоставянето на пазара на строителни продукти посредством установяването на хармонизирани правила за това как да се изразят експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на техните съществени характеристики и за използването на маркировката СЕ за тези продукти.

  По смисъла на новия регламент всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж, е „строителен продукт“. Дефинирани са две важни определения:

v  съществени  характеристики - характеристиките  на  строителния  продукт,  които оказват влияние върху основните изисквания към строежа

v  експлоатационни  показатели - показателите  на  съществените  характеристики, определени чрез ниво (стойност), клас или описание

  Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултати от проведени изпитвания. Критериите, които се вземат предвид при класификацията по реакцията на огън на продуктите, са принос за развитието на неконтролирано горене, скорост на разпространение на пламъка, интензивност на отделяне на дим, токсични газове, скорост на образуване на пламтящи частици или капки или комбинация от всички тези показатели.

  Регламентът налага при пускане на строителен продукт на вътрешния пазар на Съюза той да е придружен от „Декларация за експлоатационните показатели“ (ДЕП), издадена въз основа на „хармонизирана техническа спецификация“, и да е маркиран с маркировка „СЕ“. Декларацията се отнася за съществените характеристики на продукта, изразени в ниво, клас или чрез описание в съответствие с изискването на приложимата хармонизирана техническа спецификация и трябва да съдържа информация за наличието на вредни вещества в строителния продукт.

  Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производителя или от неговия упълномощен представител за конкретен продукт в зависимост от предвидената употреба на продукта. Тя позволява на ползвателите (или на проектантите) да изберат строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретна употреба.

  Маркировката „СЕ“ се полага върху строителен продукт от производителя или от отговорните за пускането на продукта на пазара. Тя означава поета отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели. Съгласно Регламента за строителните продукти, в случай че за продукта не е издадена декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ не може да се постави.

 

Допълнителна информация: Списък декларации