Околна среда

„Елкабел” – АД работи активно за опазване на околната среда във всички аспекти на дейността си. Съобразява се с националната политика по околна среда, отразяваща принципите и Директивите на ЕС и свързаните с това дейности, които са в основата на действащото българско законодателство в областта на околната среда.

1. Отпадни води
Трайна е тенденцията на ниска степен на замърсеност на отпадните води.
2. Въздух
Фирмата не замърсява околната среда по отношение на генерираните във въздуха емисии. В началото на 2007 година приключи газификацията на района и дружеството използва природен газ за отопление.
3. Химични вещества
Като потребител на химични вещества и препарати ЕЛКАБЕЛ - АД работи активно по Европейския Регламент REACH. Фирмата НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРА като предприятие с рисков потенциал по смисъла на чл. 103 от Закона за опазване на околната среда за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда.
4. Отпадъци
Елкабел АД има Разрешително № 02-ДО-178-00 от 06.08.2007 г. за дейности с отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, издадено от РИОСВ – Бургас .
Имаме сключен договор с Екопак – България- организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.
5. Шум
Нивата на шум, измерени по границата на фирма „Елкабел”- АД, не надвишават граничните стойности на показателите за шум, съгласно Наредба №6/26.06.2006 г.