Изпитвателна лаборатория

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелно структурно звено на “Елкабел” АД – Бургас.
Тя поддържа акредитация от Българската служба за акредитация от 1970 г. до настоящия момент.
(виж Акредитации).

Изпитвателна лаборатория има изградена Система за управление, добре функционираща и с разработена на високо ниво документация, която периодично се оценява от акредитиращия орган.

Изпитвателна лаборатория разполага с помещения и съвременно Оборудване, което осигурява необходимите условия за провеждане на изпитванията в обхвата на дейността ѝ . То се обновява непрекъснато в съответствие със съвременните изисквания към техническата обезпеченост. Калибрира се в Акредитирани лаборатории с проследимост до националните и международни еталони.
Лабораторията обслужва “Елкабел” АД и външни клиенти.


  Основни направления в работата на Изпитвателна лаборатория са:
      

   

 • Входящ контрол на материали за производството на кабели и проводници;

 •     
 • Операционен контрол на производството на кабели и проводници;

 •     
 • Окачествяване на готовата продукция;

 •     
 • Типови изпитвания на кабели и проводници (Услуги);

 •     
 • Провеждане на дълготрайни изпитвания на силови кабели средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен.


  • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността на информацията, касаеща нейните клиенти. Достъпът на външни лица е регламентиран.
   Ръководството на ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ и нейните сътрудници спазват заложените в системата за управление принципи, осъществяват и поддържат изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в своята ежедневна изпитвателна дейност.