Екип

P1030685.JPG

Персоналът на Изпитвателна лаборатория се състои от високо квалифицирани сътрудници:

д-р инж.Георги Илиев Момеков
Ръководител

инж. Станимир Георгиев Щерионов
Зам. ръководител и Отговорник по метрологичното осигуряване
инж. Стоян Иванов Митрев
Инженер качество и Отговорник по качеството
Росица Иванова Памукова
Сътрудник
инж. Михаела Петрова Стоянова
Сътрудник
инж. Янка Георгиева Желязкова
Сътрудник
инж. Димитринка Ташкова Ташкова
Сътрудник
инж. Петя Стоянова Стойкова
Сътрудник
инж. Ивелина Рускова Димитрова
Сътрудник
инж. Катя Янева Михалева
Сътрудник
инж. Айнер Ремзиева Карагьозова
Сътрудник

Чрез подбор на професионално образовани и компетентни специалисти, чрез първоначално и последващо обучение и повишаване на квалификацията им, Ръководството има за цел Изпитвателна лаборатория да е колектив, в който сътрудниците да са мотивирани за достигане нивото на съвременните изисквания за качество.
В дейностите по изпитване персоналът се ръководи от постановките в Системата за управление, разработена в съответствие с БДС EN ISO/IEС 17025 и от изискванията на „добрата лабораторна практика”.
Сътрудниците са оторизирани да извършват определени изпитвания и измервания в обхвата на акредитация.
Всички сътрудници на лабораторията са задължени да спазват изискванията за конфиденциалност на информацията, касаеща нашите клиенти.