Оборудване

Изпитвателната лаборатория е оборудвана с уреди и апарати, които осигуряват условията на изпитване за съответните кабелни изделия. Те се поддържат в добро работно състояние и се калибрират периодично.
Оборудването се обновява в съответствие с повишените изисквания към качеството на извършваните услуги.
Калибрационният статус на техническите средства е под непрекъснато наблюдение и е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 за проследимост до международните еталони.
Междинни проверки се извършват с работни еталони с подходящ клас на точност, калибрирани и с проследимост до национални и международни еталони.

Списък на техническите средства за измерване в обхвата на акредитация

Списък на работните еталони