ЕЛКАБЕЛ Е ГОТОВ ЗА CPR
Какво е CPR?
Пазарът на строителни продукти представлява пазар на много разнообразни междинни продукти, предназначени за влагане в сгради, мостове, пътища. За да осигури свободното движение на всички тези продукти на вътрешния пазар, Европейската комисия предприе ревизия на приложимото в тази област законодателство и по-специално на Директива 89/106/ЕИО. Тази ревизия доведе до създаването на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Целта на Регламента е да се повиши ефикасността на законодателството и по този начин да се улесни неговото прилагане, като се осигуряват стратегическите цели на Европейския съюз. Хармонизираните технически спецификации ни дават възможност за установяване на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти в зависимост от тяхната употреба.
Регламентът е директно приложим във всички държави - членки на Европейския съюз, без да е необходимо въвеждането му в националното законодателство. Това е сериозна предпоставка за постигане на целите на вътрешния пазар и за ограничаване на интерпретациите на европейското законодателство в различните държави членки.

Какво е строителен продукт?
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 всеки продукт, предназначен за трайно влагане в строеж е „строителен продукт“. Освен това неговите експлоатационни показатели трябва да оказват влияние за изпълнението на основните изисквания, които са определени за строежите.
Относно строителните продукти Регламента въвежда две важни определения:

съществени характеристики - характеристиките на строителния продукт, които оказват влияние върху основните изисквания към строежа

експлоатационни показатели - показателите на съществените характеристики, определени чрез ниво (стойност), клас или описание. Нивото е резултатът от оценката на експлоатационния показател, изразен чрез числена стойност. Класът е интервал от стойности на експлоатационния показател, ограничен от минимална и максимална стойност.

Кои са основните изисквания?
Докато Регламента обхваща строителните продукти, 7-те основни изисквания, които той определя, се отнасят за строежа в неговата цялост, а не към самите строителни продукти. Строежите могат да бъдат както сгради (жилищни, обществени, производствени и т.н.), така и други инженерни съоръжения (мостове, пътища, подпорни стени и т.н.). Основните изисквания са:

Механично съпротивление и устойчивост

Безопасност в случай на пожар

Хигиена, здраве и околна среда

Достъпност и безопасност при експлоатация

Защита от шум

Икономия на енергия и топлосъхранение

Устойчиво използване на природните ресурси

Строежите трябва да отговарят на тези изисквания през целия си жизнен цикъл в продължение на икономически обоснован период на експлоатация. Наредбата за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар определя изисквания към класа по реакция на огън на строителните продукти и към огнеустойчивостта на строителните продукти, строителните конструкции и части от тях. В таблица 3 от наредбата е извършена класификация на сградите по степен на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи. За всяка от степените на огнеустойчивост на сградите е определен и допустимият клас по реакция на огън на конструктивните елементи.

Какво представлява ДЕП?
От 1 юли 2013 г. строителните продукти, обхванати от хармонизиран стандарт или съответстващи на европейска техническа оценка, издадена за тях, задължително трябвада се придружават от декларация за експлоатационните показатели (ДЕП), когато се пускат или предоставят на пазара.
Тя се отнася за съществените характеристики на продукта, изразени в ниво, клас или чрез описание в съответствие с изискването на приложимата хармонизирана техническа спецификация.
Декларацията за експлоатационни показатели се издава от производител за конкретен продукт в зависимост от предвидената употреба на продукта. Тя позволява на ползвателите (или на проектантите) да изберат строителен продукт, познавайки неговите експлоатационни показатели, декларирани за конкретна употреба.
Елкабел АД предоставя на своите клиенти декларация за експлоатационните показатели при закупуване на съответния продукт.

Списък с наличните ДЕП

Какво е значението на маркировката „СЕ“ ?
Маркировката „СЕ“ се полага върху строителен продукт от производителя или от отговорните за пускането на продукта на пазара. Тя означава отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели. В случай, че продуктът е обхванат от различни законодателни разпоредби, изискващи маркировка „СЕ“, полагането й означава, че продуктът е отговорил на всички тези изисквания.
Съгласно Регламента за строителните продукти, в случай че за продукта не е издадена декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ не може да се постави.
Маркировката „СЕ“ се полага по следния начин: трябва да е видима, четлива и незаличима. Най-често тя се поставя върху самия продукт или като етикет върху опаковката.

Кои са класовете на експлоатационните показатели за реакция на огън?
Когато предвидената употреба на даден строителен продукт е такава, че продуктът може да има принос за възникване и разпространение на огън и дим в помещението или в зоната на възникване и отвъд нея, експлоатационните показатели на продукта по отношение на реакцията на огън се класифицират в съответствие със следната класификационна система

Първия символ класифицира характеристиките на строителните продукти за разпространение на огън:

Aca - продукти без реакция на огъня

B1ca и B2ca - продукти с минимална реакция на огън

Cca – Dca – Eca - запалими продукти, допринасящи за разпространението на огъня

Fca - продукти с неопределени характеристики

Втория символ класифицира характеристиките на строителните продукти за отделяне на дим. Тази класификация предоставя информация за гъстотата на отделения дим:

s1 - малко и бавно отделяне и разпространение на дим

s1a - пропускливост >80%

s1b - пропускливост >60% и <80%

s2 - средно отделяне и разпространение на дим

s3 - не отговаря на останалите

Третия символ класифицира характеристиките на строителните продукти за образуване на пламтящи капки/частици при горене:

d0 - няма пламтящи капки/частици в рамките на 1200 сек.

d1 - няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго от 10 сек. в рамките на 1200 сек.

d2 - не отговаря на останалите

Четвъртия символ класифицира киселинността на отделените газове при горене на строителните продукти:

a1 - електропроводимост < 2,5 μS/mm и pH > 4,3

a2 - електропроводимост < 10 μS/mm и pH > 4,3

a3 - не отговаря на останалите