Оборудване
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелно структурно звено на Елкабел АД – Бургас. ​

Оборудването...
се обновява в съотвествие с повишените изисквания към качеството на извършваните услуги. Калибрационният статус на техническите средства е под непрекъснато наблюдение и е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 за проследимост до националните и международни еталони. Междинни проверки се извършват с калибрирани работни еталони с висок клас на точност.