ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА
Ние от Елкабел твърдо вярваме, че акцента върху качеството е водещо конкурентно предимство, което ни отличава от всички останали. Отговорността, професионализма и уважението са нашите градивни стълбове, благодарение на които Елкабел е предпочитан партньор вече повече от 75 години.

СУОС – Система за управление на околната среда
В Елкабел е внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001 Ние имаме отговорно отношение към природата и работим активно за опазване на околната среда във всички аспекти на нашата дейност. Съобразяваме се с националната политика по околна среда, отразяваща принципите на Директивите на ЕС, свързани с опазването и подобряването на състоянието на околната среда и защитата на човешкото здраве.
Стремим се да намалим образуването на отпадъци с въвеждането на съвременни технологии щадящи околната среда. Проектираме продуктите си, по начин, който свежда до минимум отпадъците, образуващи се по време на технологичния процес, използваме качествени иновативни материали, работим с кабелен амбалаж за многократна употреба - дървени барабани и палети. Събираме и третираме разделно отпадъците за по- пълното им оползотворяване и реализиране.


Следим за разходването на водата като ценен природен ресурс и поддържаме трайно тенденцията на ниска степен на замърсеност на отпадните води.
Извършваме мониторинг на генерираните във въздуха емисии, включително емисиите на CFC и HCFC от климатичните системи, и програмата за подмяна R22. Благодарение на усилията който полагаме Елкабел не въздейства отрицателно на околната среда.


Като потребител на химични вещества и препарати спазваме изискванията на Европейския Регламент REACH.