ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
За нас защитата на данните е от първостепенна важност . Ние уважаваме Вашата лична и персонална сфера. Затова по-надолу ще Ви информираме за обработката на личните данни от ЕЛКАБЕЛ АД. Ние сме администратор на лични данни и отговаряме за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни

1. Дефиниране на понятието  „Лични данни”
Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашите имена, ЕГН, адрес, телефонни номера, електронна поща, изображения /видеозаписи от охранителните камери/;
Обработваме Вашите данни единствено с Ваше съгласие, като целта ни е да ги използваме за осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с Вас, например с цел да можем да Ви осигурим информация, относно нашите продукти и услуги, както и относно самото дружество.

2. Продължителност на съхранение
Вашите данни се съхраняват в определени за конкретни цели Регистри.
Вашите данни се съхраняват за времето на изпълнение на търговските ни взаимоотношения с Вас и с продължителност според законовите изисквания.

3. Използване на услуги на лица, обработващи лични данни.
ЕЛКАБЕЛ АД използва услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване на Вашите данни във връзка с Охрана на територията на Фирмения магазин на ЕЛКАБЕЛ АД; Обработващите лични данни обработват данните по възлагане от ЕЛКАБЕЛ АД и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, имат достъп само до Вашите данни, необходими за целите за които са изрично упоменати, до степента и периода от време, които се изискват.
Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

4. Каква информация за Вас съхранява ЕЛКАБЕЛ АД? За какво използваме Вашите данни?
ЕЛКАБЕЛ АД се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел продажба на наши продукти, предоставяне на услуги, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически въпроси или при желание от Ваша страна,  за връзка с Вас.
ЕЛКАБЕЛ АД се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел продажба на наши продукти, предоставяне на услуги, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически въпроси или при желание от Ваша страна,  за връзка с Вас.

Обработка на Ваши поръчки за продукти и услуги;

Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ви поща или по телефона.

5. Сигурност на данните
Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области. Сигурността на данните текущо се актуализира в съответствие със съвременното ниво на технологиите.

6. Вашите права
6.1 Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

6.2 Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да попълните и входирате съответния формуляр за това.

6.3 Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани и обработвани от ЕЛКАБЕЛ АД, са неправилни, можете да поискате от нас да ги коригираме.

6.4 Право на изтриване ( Право „да бъдеш забравен”)

Вие имате възможността да подадете искане за изтриване на свързаните с вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием, когато е приложимо някое от посочените основания в Общия регламент относно защитата на данните.

6.5. Право на преносимост на данните

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

7. Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)
ЕЛКАБЕЛ АД гр. Бургас ул. Одрин 15. Тел. +35956 810 175 Длъжностно лице по защита на данните в Елкабел АД – Директор дирекция “Развойна дейност и иновации“.

За всички възникнали въпроси, относно: събиране, обработване, актуализиране, съхраняване и техническа защита на личните данни, както и за вашите права може да се обръщате към Длъжностното лице на Елкабел АД.