Екип
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелно структурно звено на Елкабел АД – Бургас. ​
Чрез подбор на професионално образовани и компетентни специалисти, чрез първоначално и последващо обучение и повишаване на квалификацията им, Ръководството има за цел Изпитвателна лаборатория да е колектив, в който сътрудниците да са мотивирани за достигане нивото на съвременните изисквания за качество.
В дейностите по изпитване персоналът се ръководи от постановките в Системата за управление, разработена в съответствие с БДС EN ISO/IEС 17025 и от изискванията на „добрата лабораторна практика”.
Сътрудниците са оторизирани да извършват определени изпитвания и измервания в обхвата на акредитация.
Всички сътрудници на лабораторията са задължени да спазват изискванията за конфиденциалност на информацията, касаеща нашите клиенти.