ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите общи условия на продажба са валидни за всяка оферта или всяка продажба, сключена от Продавача / ЕЛКАБЕЛ АД/ на българска територия или с Купувач, регистриран в България, освен ако в писмената оферта не фигурира друго. Общите условия за продажба могат да бъдат предоставени при поискване от КУПУВАЧА. Всяка поръчка от КУПУВАЧА означава, че същият се е запознал и приема настоящите «Общи условия при продажба»

2. ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА
2.1 ПРОДАВАЧЪТ е представил оферта, като цените и условията в тази оферта се отнасят изключително до стоките специфицирани по качество и количество в нея и ако не е посочено друго остават валидни 1 месец от датата на издаване на офертата от ПРОДАВАЧА.

2.2 Договорът за продажба е действителен само при условие, че ПРОДАВАЧЪТ има писмена поръчка или валидна оферта, подписана от ПРОДАВАЧА. За дата на регистриране на поръчката се счита датата от заверяване на банковата сметка на ПРОДАВАЧА при авансово плащане, освен ако не е посочено друго в офертата или няма други рамкови договорни отношения.

3. ЦЕНА, ОПАКОВКА
3.1 Цените са франко склад на ПРОДАВАЧА и не включват ДДС, освен ако не е уговорено друго в офертата.

3.2 В случай на заплатено капаро или аванс и КУПУВАЧЪТ откаже да приеме и заплати изцяло стоката по дадена поръчка в срок, ПРОДАВАЧЪТ има правото да задържи капарото и да анулира поръчката.

3.3 Цените, посочени в офертата, се отнасят за стандартна опаковка на завода производитeл. Всяко едно искане за опаковка, различна от тази, ще бъде обект на допълнително договаряне.

4. ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА, РЕКЛАМАЦИИ
4.1 ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА за наличието на стоката в склад на ПРОДАВАЧА, като в срок от 30 дни КУПУВАЧЪТ има задължението да вземе стоката предмет на доставката. След изтичането на този срок ПРОДАВАЧЪТ има право да начисли магазинаж за времето от изтичането на 30-тия ден до деня на предаване на стоката от КУПУВАЧА.

4.2 В случай, че КУПУВАЧЪТ не направи необходимото за да получи стоката в срок до 60 (шестдесет) дни от уведомлението за наличие в склад на Продавача, Продавачът има право да задържи полученото капаро и да фактурира магазинаж за периода.

4.3 Всяка рекламация, касаеща количество и гама продукт трябва да бъде отправена в писмен вид до Продавача не по-късно от 3 / три / работни дни след датата на получаване на стоката. Стоката не може да бъде върната на Продавача без неговото изрично съгласие.

5.СРОКОВЕ – НЕУСТОЙКИ
5.1 Сроковете на доставка се упоменават в оферта и са франко склада на ПРОДАВАЧА, освен ако не е уговорено друго.

5.2 Сроковете на доставка започват да текат след заверка на банковата сметка за получаване на авансовото плащане, освен ако в офертата не е уговорено друго или няма други рамкови договорни отношения.

5.3 Продавачът не носи отговорност за сроковете на доставка при форсмажорни обстоятелства като: стачка, война, ембарго, пожар, наводнение, земетресения, природни катаклизми, други непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, на територията на договора или на територията на ПРОДАВАЧА или негови доставчици.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
6.1 Продавачът запазва собствеността си върху стоката до нейното пълно плащане, включително в случай на дължими лихви и неустойки.

6.2 Купувачът поема за своя сметка риска за загубване, открадване или повреждане на продукцията, както и отговорността за повредите, които могат да й бъдат причинени, считано от датата на доставката, след подписване на фактурата или приемно-предавателния протокол.

7. ГАРАНЦИЯ
7.1 Рекламации за недостатъци, касаещи различия във вида на заявената и доставена стока, липси на кутии, кашони, барабани и/или др. се правят в момента на приемането на стоката като се вписват в приемо-предавателния протокол от представителите на двете страни, което е основание за замяна или допълване на грешно доставените по вид стоки с нови.

7.2 Рекламации, касаещи установена и претендирана разлика в дължините на доставени кабели, извън стандартната грешка от +/- 1% се уважават въз основа на констативен протокол, съставен с участието на представители на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. Рекламации по тази точка не се признават и уважават в случай, че доставените кабели са нарязани, разфасовани и липсва заводски белег.

7.3 Рекламации за скрити недостатъци на стоката, които са установени в по - късен момент и поради своя характер не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката, се уважават след съставяне на констативен протокол с участие на представители на ПРОДАВАЧА. Не се считат за скрити недостатъци на стоката такива, които са възникнали в резултат на неправилното съхранение, транспортиране, пренасяне или последващо увреждане, след като същата е била надлежно приета. Рекламации за скрити недостатъци могат да се предявяват до два месеца от датата на доставката.

7.4 ПРОДАВАЧЪТ представя на КУПУВАЧА всички сертификати за качество, издадени от производителя. Гаранционният срок за доставената стока е в рамките на гаранционния срок на производителя.

8. ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ПАНТЕНТНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА
8.1 Стоката се продава на Купувача във вид, запазващ произхода и качеството й.

8.2 Договора не преотстъпва никакви права на търговската марка и други подобни на Купувача. Те са изключителна собственост на Продавача.

8.3 Всякакви допълнителни права се отстъпват с допълнително споразумение между страните.

8.4 За нарушения свързани с ползването на търговската марка, патента, дизайна и други в областта на индустриалната собственост на Продавача, извършени на територията на Купувача, същия е длъжен незабавно да информира Продавача.

8.5 В случай на правна процедура по горепосочените нарушения, предприета от Продавача, Купувача задължително взема участие при поискване от Продавача.

9. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всеки спор, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие ще бъде разглеждан и решаван от компетентния български държавен съд. При противоречия между английския и българския текст, приоритет има текстът на български.